سقف برداشت ریالی به چه میزان است؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

به ازای هر حساب در هر 24 ساعت حداکثر 100 میلیون تومان امکان برداشت وجود دارد.

به عنوان مثال برای برداشت 350 میلیون تومان کاربر باید حداقل 4 شماره حساب در نیپوتو ثبت کرده باشد.

برچسب ها:
برداشت