جدول کارمزدها

کارمزدهای واریز، برداشت و معامله

کارمزد معامله مارکت

سمتکارمزد بازار پایه تترکارمزد بازار پایه تومان
Taker0.10.1
Maker0.10.1

کارمزد معامله MCO

نوعکارمزد بازار پایه تترکارمزد بازار پایه تومان
رزرو موجودی0.10.1
عدم رزرو موجودی0.30.3