سطوح احراز هویت

جزئیات سطوح کاربری احراز هویت در نیپوتو

سطح یک

برای شروع ترید لازمش داری!
امکان خرید و فروش ارز دیجیتال
امکان واریز ارز دیجیتال
امکان برداشت ارز دیجیتال(معادل ۱۰ هزار تتر هر ۲۴ ساعت)
امکان واریز ریال از درگاه بانکی(۱۰ میلیون تومانء هر ۲۴ ساعت)
امکان برداشت ریال(۱۰۰ میلیون تومانء هر ۲۴ ساعت)
انتقال داخلی پرداخت‌یاری
امکان واریز آفلاین از بانک
دسترسی API خرید و فروش
دسترسی API تولید آدرس
دسترسی API برداشت

سطح دو

شروع ترید حرفه‌ای از اینجاست :)
امکان خرید و فروش ارز دیجیتال
امکان واریز ارز دیجیتال
امکان برداشت ارز دیجیتال(معادل ۶۰ هزار تتر هر ۲۴ ساعت)
امکان واریز ریال از درگاه بانکی(25 میلیون تومانء هر ۲۴ ساعت)
امکان برداشت ریال(۸۰۰ میلیون تومانء هر ۲۴ ساعت)
انتقال داخلی پرداخت‌یاری
امکان واریز آفلاین از بانک
دسترسی API خرید و فروش
دسترسی API تولید آدرس
دسترسی API برداشت

سطح سه

هیچی جلودار تریدر حرفه ای نیست!
امکان خرید و فروش ارز دیجیتال
امکان واریز ارز دیجیتال
امکان برداشت ارز دیجیتال (معادل ۱ میلیون تتر هر ۲۴ ساعت)
امکان واریز ریال از درگاه بانکی(25 میلیون تومانء هر ۲۴ ساعت)
امکان برداشت ریال(۲۵ میلیارد تومانء هر ۲۴ ساعت)
انتقال داخلی پرداخت‌یاری
امکان واریز آفلاین از بانک (نامحدود)
دسترسی API خرید و فروش
دسترسی API تولید آدرس
دسترسی API برداشت

احراز شرکتی

احراز شرکت ثبت شده‌ها اینجاست!
امکان خرید و فروش ارز دیجیتال
امکان واریز ارز دیجیتال
امکان برداشت ارز دیجیتال(معادل ۱ میلیون تتر هر ۲۴ ساعت)
امکان واریز ریال از درگاه بانکی(۱۰۰ میلیون تومانء هر ۲۴ ساعت)
امکان برداشت ریال(۲۵ میلیارد تومانء هر ۲۴ ساعت)
انتقال داخلی پرداخت‌یاری
امکان واریز آفلاین از بانک (نامحدود)
دسترسی API خرید و فروش
دسترسی API تولید آدرس
دسترسی API برداشت