تعداد کانفرم مورد نیاز برای انتقال هر رمزارز چقدر است؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

تعداد کانفرم مورد نیاز برای انتقال رمزارزها، بر اساس نوع رمزارز متفاوت است،در اینجا تعداد کانفرم مورد نیاز هر رمزارز قرار داده شده است.

برچسب ها:
برداشت