چرا برداشت ریالی هنوز به حساب بانکی واریز نشده است؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

اگر با چنین مشکلی مواجه شدید به ترتیب موارد زیر را چک کنید :

  1. مجددا زمان برداشت ریالی و سیکل واریزها را چک کرده و حداقل نیم ساعت تا بعد از سیکل واریز ثبت شده صبر کنید.

  2. اگر حداقل نیم ساعت از سیکل واریز ذکر شده گذشته ولی هنوز واریزی صورت نگرفته است، حتما از حساب بانکی خود گردش حساب بگیرید. زیرا بسیار دیده شده که با وجود واریز وجه، پیامک واریز ارسال نشده است.

  3. اگر همچنان واریز انجام نشده است به پشتیبانی سایت مراجعه کرده و مقدار برداشت ریالی خود را با ذکر تاریخ، ساعت به موضوع “پیگیری برداشت ریالی” پیام ارسال نمایید تا کارشناسان مربوطه مشکل را پیگیری نمایند.

برچسب ها:
برداشت