جدول کارمزدها

کارمزدهای واریز، برداشت و معامله

کارمزد معامله مارکت
سمتکارمزد بازار پایه تترکارمزد بازار پایه تومان
Taker0.10.1
Maker0.10.1
کارمزد معامله MCO
نوعکارمزد بازار پایه تترکارمزد بازار پایه تومان
رزرو موجودی0.10.1
عدم رزرو موجودی0.30.3
کارمزد واریز و برداشت
رمز ارزشبکهحداقل میزان برداشتکارمزد برداشت (اکانت)کارمزد برداشت (API)کارمزد واریز