جدول کارمزدها

کارمزدهای واریز، برداشت و معامله

کارمزد معامله مارکت

سمتکارمزد بازار پایه تترکارمزد بازار پایه تومان
Taker0.10.1
Maker0.10.1
حداقل میزان معامله بر پایه تتر و تومان به ترتیب ۵ تتر و ۳۰۰ هزار تومان می باشد.