سطوح کاربری در پلتفرم نیپوتو چگونه ارتقا پیدا می کند؟

دسته بندی: پنل کاربری و رفرال

پاسخ کامل:

برای ارتقا به سطح یک لازم است احراز هویت با IP ایران انجام شود.

برای ارتقا به سطح دو :

  • با IP ایران احراز هویت انجام شود (VPN باید حتما خاموش باشد)

  • از اولین واریز ریالی باید 72 ساعت گذشته باشد.

  • کارت ملی تایید شده باشد.

  • حداقل 20 میلیون تومان واریز انجام داده باشید.

برای ارتقا به سطح سه :

  • آدرس وب سایت باید داشته باشید.

  • رزومه کاری برای ما ارسال کنید.

  • گواهی امضا داشته باشید.

برای ارتقا به سطح شرکتی :

  • آگهی تاسیس داشته باشید.

  • آگهی تغییرات داشته باشید.

  • نامه معرفی داشته باشید.

برچسب ها:
پنل کاربری