به چه بانکهایی در خارج از سیکل پایا واریز انجام می شود؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

در حال حاضر با بانک آینده قرارداد داریم و به این بانک با احتمال بالا خارج از سیکل پایا به حساب شما تسویه انجام می شود، با این حال ممکن است که واریزی ها در سیکل پایا به مقصد این بانک صورت پذیرد.

برچسب ها:
واریز