در صورت ارسال دارایی به آدرس اشتباه، چه می‌توان کرد؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

قبل از ارسال دارایی از درستی آدرس مقصد خود اطمینان حاصل کنید زیرا در صورت ارسال دارایی به آدرس اشتباه امکان بازیابی دارایی غیرممکن است.

برچسب ها:
واریز